Menu Close

Globos skyrimo tvarka

Telšių rajono senelių globos namai  teikia dienos, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugas. Asmenis dėl šių paslaugų teikimo nukreipia Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius Telšių rajono savivaldybės paramos teikimo komisijos sprendimu, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

Telšių rajono senelių globos namuose ir jų struktūriniame padalinyje Dienos centre socialinės globos paslaugos teikiamos vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinės globos normų aprašu, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

Priėmus asmens prašymą dėl socialinių paslaugų Senelių namuose ar jų struktūriniame padalinyje Dienos centre skyrimo seniūnijos gyventojui — seniūnijos socialinio darbo organizatorius, miesto gyventojui – Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo asmens (šeimos) raštiško prašymo gavimo įvertina socialinių paslaugų poreikį (pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo metodiką). Esant reikalui šis terminas gali būti pratęsiamas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistas patikrina duomenų bazes apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, gaunamas pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą, atlieka asmens finansinių galimybių vertinimą ir pateikia išvadas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintai Telšių rajono savivaldybės paramos teikimo komisijai (toliau-Komisijai), priimančiai rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo.

Esant sprendimui neskirti asmeniui dienos, trumpalaikę, ilgalaikę socialinę globą Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia (įteikia) asmeniui motyvuotą Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo atsakymą.

Esant sprendimui skirti asmeniui dienos, trumpalaikę, ilgalaikę socialinę globą vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, parengtu Komisijos teikimu, asmeniui išrašomas siuntimas socialinei globai Senelių namuose gauti.

Išrašytas siuntimas į Telšių rajono senelių globos namus galioja 30 dienų nuo jo įteikimo/išsiuntimo asmeniui (globėjui ar rūpintojui) dienos, išskyrus atvejus, kai asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas, objektyvias priežastis, dėl kurių asmuo, kuriam nustatytas socialinės globos poreikis, negali naudotis paskirtomis paslaugomis.

Nesant galimybės asmeniui suteikti socialinę globą jo kreipimosi laiku, asmuo įrašomas į eilę socialinei globai gauti.

Asmeniui pateikus motyvuotas priežastis dėl kurių jam reikalinga skubi socialinės globos paslauga, išimties tvarka, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Komisijos teikimu, asmuo gali būti apgyvendintas ne pagal sudarytą eilę, kai būtina nedelsiant užtikrinti socialinės globos asmeniui poreikį.

Dienos, trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugos asmeniui (šeimai) pradedamos teikti, kai asmuo (globėjas / rūpintojas), Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius ir Telšių rajono senelių globos namai pasirašo sutartį, kurioje šalys sutaria dėl pagrindinių įsipareigojimų viena kitos atžvilgiu ir šių įsipareigojimo vykdymo.

 

 

Telšių rajono senelių globos namai  teikia dienos, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos bei socialinės priežiūros paslaugas. Asmenis dėl šių paslaugų teikimo nukreipia Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius Telšių rajono savivaldybės paramos teikimo komisijos sprendimu, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

Telšių rajono senelių globos namuose ir jų struktūriniuose padaliniuose socialinės globos ir priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinės globos normų aprašu, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

Priėmus asmens prašymą dėl socialinių paslaugų Senelių namuose, Dienos socialinės globos centre ar Savarankiško gyvenimo namuose skyrimo seniūnijos gyventojui — seniūnijos socialinio darbo organizatorius, miesto gyventojui – Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo asmens (šeimos) raštiško prašymo gavimo įvertina socialinių paslaugų poreikį (pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo metodiką). Esant reikalui šis terminas gali būti pratęsiamas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistas patikrina duomenų bazes apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, gaunamas pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą, atlieka asmens finansinių galimybių vertinimą ir pateikia išvadas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintai Telšių rajono savivaldybės paramos teikimo komisijai (toliau-Komisijai), priimančiai rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo.

Esant sprendimui neskirti asmeniui trumpalaikę, ilgalaikę socialinę globą Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia (įteikia) asmeniui motyvuotą Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo atsakymą.

Esant sprendimui skirti asmeniui dienos, trumpalaikę, ilgalaikę socialinę globą ar socialinę priežiūrą, vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, parengtu Komisijos teikimu, asmeniui išrašomas siuntimas socialinei globai Senelių namuose, Dienos socialinės globos centre ar socialinei priežiūrai Savarankiško gyvenimo namuose gauti.

Išrašytas siuntimas į Telšių rajono senelių globos namus galioja 30 dienų nuo jo įteikimo/išsiuntimo asmeniui (globėjui ar rūpintojui) dienos, išskyrus atvejus, kai asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas, objektyvias priežastis, dėl kurių asmuo, kuriam nustatytas socialinės globos ar socialinės priežiūros poreikis, negali naudotis paskirtomis paslaugomis.

Išrašytas siuntimas į Gedrimų savarankiško gyvenimo namus galioja 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl paslaugų skyrimo priėmimo dienos. Kai asmuo (globėjas, rūpintojas) dėl objektyvių priežasčių negali pasinaudoti paslauga, terminas yra pratęsiamas iki 10 dienų.

Nesant galimybės asmeniui suteikti socialinę globą ar socialinę priežiūrą jo kreipimosi laiku, asmuo įrašomas į eilę socialinei globai ar socialinei priežiūrai gauti.

Asmeniui pateikus motyvuotas priežastis dėl kurių jam reikalinga skubi socialinės globos ar socialinės priežiūros paslauga, išimties tvarka, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Komisijos teikimu, asmuo gali būti apgyvendintas ne pagal sudarytą eilę, kai būtina nedelsiant užtikrinti socialinės globos ar socialinės priežiūros asmeniui poreikį.

Dienos, trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugos asmeniui (šeimai) pradedamos teikti, kai asmuo (globėjas / rūpintojas) ir Telšių rajono senelių globos namai pasirašo sutartį, kurioje abi šalys sutaria dėl pagrindinių įsipareigojimų viena kitos atžvilgiu ir šių įsipareigojimo vykdymo.

Skip to content