Rambyno g. 24
LT-87115, Telšiai

+370 444 75299
sekretore@telsiusn.lt

I - V 8.00 - 17.00
VI - VII nedirbame

Siūlome darbą

SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAM DARBUI PAREIGOMS UŽIMTI

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAM DARBUI PAREIGOMS UŽIMTI

2020-09-02

Konkursą organizuojančios įstaigos pavadinimas: TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Tikslus pareigų, kurioms eiti skelbiamas konkursas, pavadinimas:
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS SOCIALINIAM DARBUI, A lygis
Darbo sutarties, kuri bus sudaroma, rūšis: Neterminuota darbo sutartis
Pareigų, kurioms eiti skelbiamas konkursas, darbo laiko norma: 40 val. darbo savaitė
Darbo vieta: Telšių rajono senelių globos namai, Rambyno g. 24, Telšiai
Darbo užmokestis: Pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientas 8,00
Numatoma preliminari pretendentų atrankos data: 2020-09-22, 10 val. 00 min. Telšių rajono senelių globos namuose: Rambyno g. 24, Telšiai
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis) ir raštu
Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentui:
Asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir kopiją;
Aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą liudijantį dokumentą ir kopiją;
Kvalifikacinę kategoriją liudijantį dokumentą;
Socialinio darbo stažą įrodantį dokumentą;
Gyvenimo aprašymą (CV);
Motyvacinis laiškas.
Kontaktai išsamesnei informacijai: Direktorė Ernesta Jokšienė; tel. 8 651 26236; 8 444 75299
el.p. sekretore@telsiusn.lt
Papildoma informacija: Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pareigybei užimti. Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui funkcijos apima socialinio darbo tarnybos veiklos krypčių nustatymą, darbuotojų veiklos stebėseną ir vertinimą, darbuotojo darbų ir užduočių planavimą ir paskirstymą, bei kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas.
Dokumentai priimami iki 2020m. rugsėjo 15 d. el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAM DARBUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pareigybė yra priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti Telšių rajono senelių globos namuose ir jų struktūriniuose padaliniuose socialinių paslaugų teikimą ir vykdyti jų priežiūrą, koordinuoti ir kontroliuoti socialinio darbo tarnybos darbuotojų veiklą, vykdyti stebėseną ir vertinimą, planuoti darbus ir skirti užduotis, atlikti kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas.
4. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui pavaldus Telšių rajono senelių globos namų direktoriui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu bei vyresniojo socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją.
5.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų socialinio darbo patirtį, būti pareigingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti;
5.3. žinoti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, LR Darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, biudžetinių įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykius;
5.4. išmanyti strateginio planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant socialinio darbo tarnybos metinius veiklos planus ir programas;
5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą globos namuose, dirbti komandoje;
5.6. gebėti greitai orientuotis situacijose, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.7. gebėti rengti projektus, juos koordinuoti, vykdyti;
5.8. mokėti lietuvių kalbą pagal LR valstybės kalbos įstatymo numatytus reikalavimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui vykdo šias funkcijas:
6.1. vadovauja Telšių rajono senelių globos namų ir jų struktūrinių padalinių (toliau – įstaigos) socialinių paslaugų srities darbuotojų darbui;
6.2. kontroliuoja, prižiūri ir vertina pavaldžių darbuotojų darbą, užduočių, vidaus tvarkos, saugos ir sveikatos taisyklių, tarnybos nuostatų ir pareigybės aprašymų vykdymą;
6.3. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja socialinės globos ir priežiūros paslaugų teikimą paslaugų gavėjams, vykdo prevencinę socialinę veiklą bei bendrai veiklai telkia kitus specialistus ir bendruomenę, vadovaudamasis globos namų nuostatais, tarnybos nuostatais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais socialinio darbo veiklą;
6.4. kontroliuoja gyventojų sveikatos priežiūros veiklą, susijusią su socialinių paslaugų teikimu;
6.5. kontroliuoja savalaikį neįgalumo, darbingumo lygio, slaugos poreikio vertinimą gyventojams, jų asmens poreikio vertinimo bei kitų asmens dokumentų atnaujinimą;
6.6. sudaro Socialinio darbo tarnybos darbuotojų atostogų grafikus, reikalui esant organizuoja jų pakeitimus;
6.7. rengia ir teikia Socialinio darbo tarnybos veiklos metinį planą, ataskaitas (pusmečio ir metines) direktoriui;
6.8. rengia tvarkų aprašų, taisyklių, direktoriaus įsakymų, reikalingus tarnybos funkcijoms vykdyti ir gyventojų socialinio darbo paslaugų teikimui užtikrinti projektus;
6.9. savarankiškai sprendžia problemas ir priima sprendimus atitinkančius įstatymus, planuoja ir organizuoja jam pavestą veiklą;
6.10. teikia socialiniams darbuotojams metodinę pagalbą individualių globos planų sudarymo ir kitais socialinių paslaugų įgyvendinimo klausimais;
6.11. teikia informaciją, konsultuoja gyventojus ir jų artimuosius;
6.12. organizuoja naujai atvykusių gyventojų priėmimą, tikrina, kad būtų visa reikalinga dokumentacija apgyvendinant, sprendžia gyventojų laikino išvykimo, laidojimo, gyventojų turto tvarkymo ir kitus su gyventojais susijusius klausimus;
6.13. tiria ir analizuoja įstaigos gyventojų tvarkos taisyklių pažeidimus, konfliktų priežastis, žodinius skundus, pareiškimus, pageidavimus, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
6.14. kontroliuoja gyventojų įgūdžių ugdymo, laisvalaikio ir užimtumo veiklos proceso organizavimą, įskaitant gyventojų adaptacijos programos, poreikio vertinimų, vykdo individualių socialinės globos planų nuolatinę kontrolę, aptarimą bei priežiūrą;
6.15. rengia anketas ir organizuoja gyventojų apklausas, išsiaiškinant teikiamų paslaugų kokybę, gyventojų pageidavimus, ir pasiūlymus, juos aptaria administracijos pasitarimuose;
6.16. organizuoja globos namų tarybos bei visuotinius gyventojų susirinkimus;
6.17. organizuoja ir praveda Socialinio darbo tarnybos darbuotojų pasitarimus, susirinkimus, mokymus;
6.18. sprendžia Socialinio darbo tarnybos darbuotojams iškilusias darbo problemas;
6.19. organizuoja komandinį darbą, derina darbo veiksmus ir sprendimus su direktoriumi;
6.20. organizuoja Socialinio darbo tarnybos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, sudaro planus;
6.21. sudaro pagrindines gyventojų bylas, užtikrina sudarytų bylų saugojimą ir tvarkymą iki jų perdavimo archyvavimui;
6.22. tikrina ir vertina socialinių darbuotojų pildomas socialines gyventojų bylas;
6.23. kontroliuoja gyventojų asmeninės higienos ir gyvenamosios aplinkos švaros bei tvarkos laikymąsi, tikrina pildomus žurnalus;
6.24. nedelsiant praneša įstaigos direktoriui apie darbe įvykusį nelaimingą atsitikimą ar kitą ypatingą įvykį;
6.25. koordinuoja turimus resursus, siekia racionalaus, tikslingo ir efektyvaus panaudojimo, kuria aplinką, kurioje įstaigos gyventojai jaustųsi saugūs ir galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą;
6.26. ieško ir rengia įstaigos tarptautinio ir vietinio bendradarbiavimo programas ir projektus su komanda;
6.27. laikosi konfidencialumo, informaciją apie gyventojus ir darbuotojus teikia vadovaujantis asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimais ir įstaigoje patvirtintu tvarkos aprašu, to reikalauja iš sau pavaldžių darbuotojų;
6.28. inicijuoja įstaigoje įvairių renginių, kalendorinių švenčių, susitikimų organizavimą ir pravedimą;
6.29. bendradarbiauja darbo klausimais su įstaigos struktūrinių padalinių darbuotojais, gydymo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, socialinės globos institucijomis;
6.30. teikia pasiūlymus, svarstant įstaigos strateginius planus dėl socialinių paslaugų teikimo ar kokybės gerinimo;
6.31. vykdo įstaigos direktoriaus pavedimus, susijusius su įstaigos veikla, nesant direktoriui (atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais) pavaduotojas socialiniam darbui atlieka direktoriaus darbo funkcijas;
6.32. tobulina savo profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir perteikia aptarnaujančiam personalui naują informaciją socialiniais klausimais susirinkimų metu;
6.33. atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai, už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, už LR įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą, už pateiktos informacijos teisingumą.

Naujausi komentarai